Monday, 14 March 2016

یکی از نادر ترین عکسهای رضا شاه بزرگ

قشنگ به عکس نگاه کنید شادی و لذت و غرور از وجودش میباره شادی از ساخت قشنگترین پل خاورمیانه و آبادانی وطنش مردی کهدر عرض 16 سال یک بار پوتین از پای او در نیامد پادشاهی که هیچ مدرک و صحبتی از عیش و نوش آن نیست و بجز خدمت به ایرانی و ساخت ایران هیچ چیز براش بیشتز لذت نداشت 
براستی رضا شاه بزرگ کورش زمان خود بود مردی بی ادعا پادشاهی خاکی که تمام عمر خودش در جاده ها و راه های کشور گذراند و لحظه ای از خدبت به ایران دریغ نکرد !
بهش فکر کنید 
نه پول نفت داشت !
نه سواد دانشگاهی داشت !
نه کاخی درست حسابی داشت !
پادشاهی که غریبانه فقط با تلی خاک ایران از ایران رفت و پیکرش بیجانش به ایران برگشت و در آخر عده ای حیوان مقبره این بزرگمرد را تخریب کردن و بجایش قبر خمینی را آباد کردن !
مهم نیست طرفدار نظام پادشاهی باشی یا نباشی اگر ذره ای عشق به ایران داشته باشی میدونی که بدون این بزرگمرد ما امروز در حد کشورهای داغون منطقه و جهان بودیم